ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಹಂ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಯಾನಿಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪ ಸಂಭವಾ, ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳದೇ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಪಾಪೋಹಂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಬಾರದು. ಕಾರಣ ನಾವ್ಯಾರೂ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕ ನಾವೇಕೆ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

Advertisements

2 thoughts on “ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಹಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s