ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಫೋಟೋಗಳು

1 2 3 5 6

ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕ(ಅನುವಾದ) ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವೇಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.