ಇಂದಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಸವಾಲುಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಭಾಷಣ.