ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ….

ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದಿ. ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾ ಹಳಬೆ. ಟ್ಯೂನ್  ಹಾಕಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಥಣೀಕರ.

Advertisements