ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪೋ ಇಂಗ್ಲೀಷೋ….

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು…
horrible english

Advertisements