ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ…

ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದು…
bike