ಪಾದಚಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ !

ಇಂದಿನ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.

VV-Jwalking18062015