ಉರ್ದು ಮಾಲಿಕೆ – 3

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಲಿಕೆ

ಉರ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಉರ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಇದು. ಈ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಜನಾಬ್ ಮಾಹೇರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಉರ್ದು ಮಾಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಜನಾಂಗೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸದಂತಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿ.