ನಾನು “ಸತ್ತ ಪ್ರಜೆ” ಅಲ್ಲ “ಸತ್ ಪ್ರಜೆ”

©SUGHOSH S NIGALEನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸತ್ತ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಸತ್ ಪ್ರಜೆ. ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹದಗೆಟ್ಟ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ – ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸತ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ.