ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ

ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಟಿಸಿದ ನಾಟಕ “ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ”. ಶ್ರೀರಂಗರ ರಚನೆ. ‘ಸ್ನೇಹ ಸಮೂಹ’ದ  ಕೊಡುಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ರಾಜಶೇಖರ ನಿಲೋಗಲಮಠ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ – 1

ಭಾಗ – 2