ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ – ಹಂಡೆ ಬಿಸಿ

ತನ್ನದಲ್ಲದ ಊರಿನ ಆಫೀಸಿನ

ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಮುಂದೆ ಕೂತು

‘ಮಂಡೆಬಿಸಿ’ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ

ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲಿನಲಿ ಕುಕ್ಕುರುಗಾಲಿನಲಿ ಕೂತು

‘ಹಂಡೆಬಿಸಿ’ ಮಾಡುವುದು

ಸಾವಿರು ಪಟ್ಟು ಮೇಲು ಎಂದುಕೊಂಡನು –

ತಂತ್ರಜ್ಞ

(ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು)