ಪಂಥಾಹ್ವಾನ

©SUGHOSH S NIGALE

ಕೆಲವರು ಎಡಪಂಥಿಯರು. ಕೆಲವರು ಬಲಪಂಥಿಯರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಡುಪಂಥಿಯರು ಯಾರು?