ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ

ಶ್ರೀರಂಗರ ನಾಟಕ ‘ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ’ವನ್ನು ನಮ್ಮ ‘ಸ್ನೇಹ ಸಮೂಹ’ ತಂಡ ಆಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ಪನ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲು ತಮಾಷೆಯಾದರೂ, ಬದುಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಉಪಾಯ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s