ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ….

ಗುಬಾಲ್, ಗೂಬಡ್, ಗುಲ್ಡು, ಗೂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ

ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಬಾಲ್, ಗೂಬಡ್, ಗುಲ್ಡು, ಗೂಬೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೆದ್ದ, ಮೂರ್ಖ, ದಡ್ಡ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಬಯ್ಯಲು ಗೂಬೆ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿತ್ತು? ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ.

ಗೂಬೆ ನನ್ಮಗನೆ....

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ….?

ಕೋಳಿ ಮೊದಲೊ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲೊ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆ? ಅದು ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

©  SUGHOSH S NIGALE
ಅಂಡೆ ಕಾ ಫಂಡಾ…