ಯಾವುದು ಸರಿ?

BUSINESS

BUSINESS ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು?

  1. ಬಿಝಿನೆಸ್
  2. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
  3. ಬ್ಯುಝಿನೆಸ್
  4. ಬಿಝ್ನೆಸ್
  5. ಬಿಝ್ನಸ್
Advertisements

2 thoughts on “ಯಾವುದು ಸರಿ?

  1. ಬಿಸಿನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿಜಿನೆಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆ 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s