ಗುಬಾಲ್, ಗೂಬಡ್, ಗುಲ್ಡು, ಗೂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ

ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಬಾಲ್, ಗೂಬಡ್, ಗುಲ್ಡು, ಗೂಬೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೆದ್ದ, ಮೂರ್ಖ, ದಡ್ಡ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಬಯ್ಯಲು ಗೂಬೆ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿತ್ತು? ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ.

ಗೂಬೆ ನನ್ಮಗನೆ....

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s