ಗುಬಾಲ್, ಗೂಬಡ್, ಗುಲ್ಡು, ಗೂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ

ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಬಾಲ್, ಗೂಬಡ್, ಗುಲ್ಡು, ಗೂಬೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೆದ್ದ, ಮೂರ್ಖ, ದಡ್ಡ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಬಯ್ಯಲು ಗೂಬೆ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿತ್ತು? ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ.

ಗೂಬೆ ನನ್ಮಗನೆ....

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s