ಇದು ಎಂಥಾ ಲೋಕವಯ್ಯ

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ಜಾತಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರೇಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ…..

caste system (2)