ಏನ್ ಆಟಾ ಆಡಾಕ್ ಹೊಂಟಾರೊ ಅಥವಾ….?

111ರಿಯೊ ಓಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೂವರಿ ಲಕ್ಷ ಕಾಂಡೋಮ್ ಕಳಶ್ಯಾರಂತ….ಏನ್ ಆಟಾ ಆಡಾಕ್ ಹೊಂಟಾರೋ ಅಥವಾ……?