ಎಚ್. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಟ ಗಂಗೆಯ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ

IMG_20150405_181609455