ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗತ್ತೆ…