ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗತ್ತೆ…

Advertisements

ಕೋಳಿಗಳ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ…

ಕೃಪೆ – ಇಂಟರ್ನೆಟ್.