ನೀಲಾಂಜನ ಅವರ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ

ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ

ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರಲಿ – ಋಗ್ವೇದ

Let noble thoughts come to us from all directions – Rig Veda

http://neelanjana.wordpress.com/