ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳು…

ಮೊನ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು…

ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...
ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...

ಗೀತ್ ಗಾಯಾ ಪತ್ಥರೋನೆ...