ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು?

odu-82 inv

ಈ ಬಾರಿ ಓದಿನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್

ನಾಟ್ಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ!!