‘ಸುಧಾ’ ದಲ್ಲಿ ‘ಘಮ ಘಮಾಡಸ್ತಾವ ಬೆಕ್ಕು’

ಈ ವಾರದ ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಲೇಖನ.20130321a_006101001

ಮ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಯಾಂವ್ ಬೆಕ್ಕೆ, ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೆ

mmm 036ಚಿತ್ರ – ನಾನು

ಮಾಡೆಲ್ – ಚುಕ್ಕಿ (ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಂತೆ, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಮೂರರಂತೆ ಮರಿ ಹಾಕಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಿಝಿ ಇರುವವಳು ಇವಳು…)