ಗಣೇಶ ಅನಾರ್ಯ, ಒರಟ, ಕ್ರೂರಿ

ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ – ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ – 25-08-2013

....
….
Advertisements

ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ…

ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ –

ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ, ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ?

...