ದೇವರನ್ನು ನಂಬದವನಿಗೆ…

kol

ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾದಂಬರಿ ಅವಧೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಶಂಕರ್ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ್. ಪುರುಕುತ್ಸ, ಪುರುಕುತ್ಸಾನಿ, ತ್ರಸದುಸ್ಯು, ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ, ಸಿಂಹಭಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲುಗಳು ಇವು.

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ…..

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಂಗೆಡುತ್ತಾನೆ.

ಶೃದ್ಧಾವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರನ್ನು ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರೇ ಗತಿ.