ಸೊಳ್ಳೆಯವರು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾಯಿಯವರು ಬಂದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ…

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಿದ್ಕೋತೀವಿ ವಿಭಾಗದ್ದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕೃಪೆ – ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ

1 2

Advertisements

ಥೂ…ಇವನೂ ಅಪ್ಪನಾ?

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ – ಕನ್ನಡಪ್ರಭ (21/01/2013)

.....
…..