ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ… ಈ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪಿಟಿಸಿ

ನೋಡಿದ್ದು – ಸಂದೇಶ್ ಜಿ. ಹುಬ್ಳಿ ಅವರ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ