ನನ್ ಥರಾ ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೋತೀಯಾ?

manga

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಸಮೀಪ ಕಂಡುಬಂದ ಕಪೀಶ…