ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಡೈವ್ ಹೊಡೆಯಲು ಗಟ್ಸ್ ಬೇಕು…

img_0675

ಚಿತ್ರ – ನಾನು

ಸ್ಥಳ – ಸಂಗಮ, ಮೈಸೂರು.