ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಡೊಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ…

100_3239

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರವು.

Advertisements

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ…

3ಚಿತ್ರ – ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ.