‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ

ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಸುಧಾಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟಕವಾಗಿದೆ.

...

 

‘ಸುಧಾ’ ದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ದ ದೀಪಾ ಅಯ್ಯರ್…

ಮಾಲತಿ ಉರ್ಫ್ ದೀಪಾ ಅಯ್ಯರ್...

‘ಸುಧಾ’ದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತದ ನಿವೇದಿತಾ…

ಜಯಶ್ರೀ ರಾಜ್ ‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹನಟಿ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಟನೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸುಧಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.