ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್

1984 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು