‘ಸುಧಾ’ ದಲ್ಲಿ ‘ಘಮ ಘಮಾಡಸ್ತಾವ ಬೆಕ್ಕು’

ಈ ವಾರದ ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಲೇಖನ.20130321a_006101001