ನಾಯಿಯೊಂದು ಓಡಿಬಂದು, ಆಟೋದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿತು…

ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಇದು.

© SUGHOSH S NIGALE
© SUGHOSH S NIGALE