ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು…

ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ತೆಗೆಯಲು ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು….

ಸ್ಟೆಂಟ್