ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್….

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್……

T S Nagabharana
Advertisements