ಇದು ಎಂಥಾ ಪ್ರಾಸವಯ್ಯ?

ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಈ ಬರಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು.

ಎನ್ನಡ ಇದು?