ಥೂ

AIB ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಕೇತ ಇದು. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವೀಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಸುವವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳೋಣ?