ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

.....
ಕೃಪೆ – ಸುಧಾ

ಅಳುವ ಕಡಲೊಳು ತೇಲಿ ಬರುತಲಿದೆ ನಗೆಯ ಹಾಯಿ ದೋಣಿ…

.....
…..