ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

.....
ಕೃಪೆ – ಸುಧಾ
Advertisements

ಅಳುವ ಕಡಲೊಳು ತೇಲಿ ಬರುತಲಿದೆ ನಗೆಯ ಹಾಯಿ ದೋಣಿ…

.....
…..