ಬೆಂಗಳೂರೂ ಪೋಲಿಸ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೈಗರ್ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರೂ ಆಗಿದೆ.

© SUGHOSH S. NIGALE