ಪಾ(ತ)ಕಿಗೆ ಗಲ್ಲು – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್…

ಕಸಬ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ - ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ