ಕಡೆ ತನಕ ಮರೆಯಲ್ಲ ಜೋಗಿ…ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜೋಗಿ

ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ