ಚಮ್ಮಾರನನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಇದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ?

ಕೃಪೆ – ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ